UC Leuven-Limburg

Godsdienst

Godsdienst

Leraar godsdienst

Algemeen

Je bent geboeid door levensvragen en levensbeschouwingen die daarop een antwoord proberen te geven. Je bent een zoekende gelovige die het christendom de moeite waard vindt als richtlijn in je eigen leven en in het leven van jongeren. Je bent gedoopt, je hebt een grote belangstelling voor de Bijbel en in je eigen leven tracht je in woord en daad een christelijke levenswijze na te streven. Je gaat op zoek naar manieren om jongeren levenbeschouwelijk en gelovig meer bedachtzaam te maken. Je wil hen begeleiden naar een eigen keuze op gelovig vlak en je wil dat ook met hen verdiepen.

Accenten godsdienst

Het eerste jaar focust op de inhoudelijke vorming met aandacht voor levensbeschouwing, hoe jongeren zich daarin bewegen en de kenmerken van dit alles. Daarnaast wordt het domein van religie, geloven en godsdienst verkend. We geven een inleiding in de filosofie waar zij ons geloof beïnvloed heeft. We bekijken ook de specificiteit van het christelijk geloof. Daarnaast wordt de visie en de inhoud van het leerplan behandeld en we oefenen in het maken van een eerste les. De studenten staan een paar keer voor de klas. Tegelijk wordt er aandacht besteed aan de groepsvorming en de eigen levensbeschouwelijke bevraging, het nadenken over het persoonlijk geloof en het plaatsen van zichzelf binnen het christendom.

Het tweede jaar verdiept de inhouden van het eigen christelijk geloof met een studie van het eerste en tweede testament. Er volgt een kennismaking met het joods christelijk geloof, de geschiedenis van het volk en een exploratie van het eerste en tweede testament. Kernverhalen worden ontleed en we ontwikkelen werkmethoden voor de klaspraktijk. Er is een inleiding in het ethische en liturgische aspect van het christendom. Er wordt geoefend voor de klas in de drie onderwijsvormen in de eerste twee graden van het secundair onderwijs, met aandacht voor de lesopbouw, het omgaan met de leerlingen, het selecteren van de inhouden met nadruk op de godsdienstige boodschap.

In het derde opleidingsjaar worden zeer specifieke inhouden toegevoegd, aangepast aan de noden uit de stage-ervaringen. Er gaat aandacht naar wereldgodsdiensten, de vertrouwensleerkracht, het gebruik van handboeken, het innoverend werken en de toepassing van andere werkvormen, de administratieve taken van de godsdienstleerkracht, schoolpastoraal en evaluatie. Doorheen de driejarige opleiding is er een accentverschuiving van docerend onderwijs naar zelf gestuurd leren van de studenten.

De contacturen verlopen zeer interactief en het is vanzelfsprekend dat studenten altijd aanwezig zijn in de colleges van de drie jaren en hieraan op een actieve manier deelnemen.
 

Uitdagingen en valkuilen

Het eigen gelovig zijn wordt procesmatig bevraagd en uitgedaagd aan de hand van klasgesprekken en meerdere taken. Godsdienstleerkracht zijn vraagt een specifieke didactiek en omgang met je leerlingen. Het is meer dan het houden van een gezellige babbel. Je leert om authentiek en expressief voor de klas te staan. Je slaagt er geleidelijk in om gelovig te getuigen. Je wordt een inhoudelijke Bijbel specialist. En je modereert de gelovige zoektocht van pubers. Dit zijn basisvaardigheden waarin je moet groeien wil je enige kans maken op slagen.

In de twee eerste opleidingsjaren is er een tweedaagse over motivatie en geloofsverdieping die een essentieel onderdeel vormt van de hele  opleiding. Actieve deelname daaraan is vanzelfsprekend verplicht. De gehele opleiding heeft een consecutieve opbouw waardoor late instap of een verkort programma moeilijk is.

KHLim, KHLeuven en Groep T Lerarenopleidingen zijn vanaf nu hogeschool UC Leuven-Limburg.
Daarom hebben we ook een nieuwe website.
Ik wil naar de nieuwe website: www.ucll.be Sluit dit venster indien je nog iets
wil opzoeken op de oude website.
Vanaf 30 oktober gaan de oude KHLim, KHLeuven en Group T websites offline.